top of page

Klubbhandboka

Organisatoriske målsetjingar


Ansvars- og oppgåvefordelinga mellom klubben sine styrande organ og dei forskjellige gruppene må vera klare og ikkje levna noko tvil.

Det må leggast vekt på å gje tillitsvalte, leiarar, intstruktørar og trenarar kontinuerlig informasjon om dei vedtak som vert fatta i styret og forskjellige utval samt informasjon om resten av arbeidet som går føre seg i klubben slik at nemnte personar er godt informert om klubben sin samla aktivitet. Også ovanfor medlemmer bør ein søkja å gi god informasjon om klubben sin samla aktivitet.

Det må vektleggjast at tillitsvalte, leiarar, instruktørar, trenarar og medlemmar elles er kjent med klubben sine vedtekter, klubbhandbok og resten av dei styrande dokumenta, samt dei målsetjingar og haldningar som klubben står for.

Ein må sørgja for at tillitsvalte, leiarar og trenarar får moglegheit til å kvalifisera seg til oppgåvene og blir gitt anledning til å utvikla seg. Ein må ha eit målretta og kontinuerlig arbeid med rekruttering av born og ungdom.

Relaterte innlegg

Se alle

Føremål med klubbhandboka

Føremålet med klubbhandboka er Å organisera klubben på ein slik måte at ein nyttiggjer dei menneskelege og økonomiske resursane på ein...

Idrettslege målsetjingar

Dei sportslege aktivitetane som klubben tilbyr må tilpassast behovet i krinsen. Masseengasjement skal prioriterast. Born og ungdom som...

Comments


bottom of page