top of page

Klubbhandboka

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre og familie til born og ungdom.


Det må vektleggjast at og ungdom vert trekt inn i styrer og utval for å utvikla ansvar og positive haldningar til Finnås Sportsklubb.

Relaterte innlegg

Se alle

Idrettslege målsetjingar

Dei sportslege aktivitetane som klubben tilbyr må tilpassast behovet i krinsen. Masseengasjement skal prioriterast. Born og ungdom som...

Organisatoriske målsetjingar

Ansvars- og oppgåvefordelinga mellom klubben sine styrande organ og dei forskjellige gruppene må vera klare og ikkje levna noko tvil. Det...

Overordna målsetjing

Finnås Sportsklubb har som målsetjing å aktivisera flest mogleg born og ungdom i krinsen gjennom dei sportslege aktivitetane som laget...

Comments


bottom of page