top of page

Klubbhandboka

Økonomiansvarleg

Økonomiansvarleg er

 • medlem av styret

 • leiar av Økonomigruppa


Økonomiansvarleg skal

 • føre klubben sin rekneskap

 • anvise betalingar i saman med leiar

 • rapportere om klubben sin økonomi til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 • utarbeide naudsynte rapportar o.l. i forkant av årsmøtet

 • sjå til at rekneskapen vert revidert i forkant av årsmøtet

 • sjå til at rekneskap og balanse vert signert av styret i forkant av årsmøtet

 • utbetale løn til ansatte og rapportere til det offentlege i medhald av dette

 • utbetale godtgjersle slik som fastsatt av årsmøtet

 • utbetale utlegg, dommarrekningar o.l.


Økonomiansvarleg har tilgong til

 • Sparebanken Vest bedriftsbank

 • Fiken rekneskapsprogram

 • Hoopit Admin

  • Økonomiansvarleg

 • Google Disk (mappe for styret og mappe for økonomigruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Økonomiansvarleg)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page