top of page

Klubbhandboka

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Finnås Sportsklubb sine retningslinjer for å førebygge seksuell trakassering og overgrep gjeld for alle medlemmer, føresette, støtteapparat og ansatte i klubben.


  1. Behandle alle med respekt. Avstå frå alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan opplevast som krenkjande.

  2. Unngå berøringar som kan opplevast som uønska.

  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan opplevast som seksuelt lada.

  4. Unngå uttrykk, vitsar og meiningar som omhandlar utøvarars kjønn eller seksuelle orientering på ein negativ måte.

  5. Søk å ha begge kjønn representerte i støtteapparatet.

  6. Unngå kontakt med utøvarar i private rom utan at det er fleire til stades eller det er avtalt med føresette eller klubbleiinga.

  7. Vis respekt for utøvaren, trenaren og leiaren sitt privatliv.

  8. Unngå doble relasjonar. Dersom eit gjensidig forhold blir etablert bør situasjonen takast opp og blir avklart ope i miljøet.

  9. Ikkje tilby noko form for motyting for å forlanga eller forvente seksuelle tenester i retur.

 

Alle har ansvar for å gripe inn og varsla dersom ein opplever brot på desse retningslinjene. Støtteapparatet (trenarar, leiarar, tillitsvalde, funksjonærar, dommarar, foreldre mfl.) har hovudansvar for at retningslinjene blir gjorde kjent og blir overhaldne i klubben.

 

Relaterte innlegg

Se alle

Vedtekter

§ 1 Formål Formålet til idrettslaget er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)....

Politiattest

Styrets nestleiar er politiattestansvarleg i Finnås Sportsklubb. Alle som har oppgåver i Finnås Sportsklubb som inneber eit tillits-...

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til...

Comments


bottom of page