top of page

Klubbhandboka

Føremål med klubbhandboka

Føremålet med klubbhandboka er

  • Å organisera klubben på ein slik måte at ein nyttiggjer dei menneskelege og økonomiske resursane på ein best mogleg måte.

  • Å auka aktiviteten på det sportslege planet.

  • Å ha klare ansvarsforhold og myndigheitsforhold.

  • Å betra den interne og eksterne kommunikasjonen.

  • Å definera ansvaret til høvesvis utøvarane og klubben.

  • Å ta vare på, samt å utnytta klubben sine eigedelar, anlegg og utstyr best mogleg.

  • Å oppfylla intensjonen i NIF sine bestemmingar om barneidrett.

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comentarios


bottom of page