top of page

Klubbhandboka

Idrettslege målsetjingar

Dei sportslege aktivitetane som klubben tilbyr må tilpassast behovet i krinsen.

Masseengasjement skal prioriterast.

Born og ungdom som deltar aktivt på trening må få like moglegheiter til å delta på konkurransar. Samstundes må forholda leggjast til rette for at aktive kan utvikla sine idrettslege eigenskapar.

Dersom eigne ressursar ikkje strekk til kan samarbeid med andre klubbar etablerast.

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page