top of page

Klubbhandboka

Kontrollutval

Kontrollutvalet skal sjå til at FSK:

 

  • sine midlar er anvendt i medhald av lovar og bestemmelsar.

  • sine midlar går til dei aktivitetane som årsmøtet har bestemt.

  • sine økonomiske disposisjonar er i samsvar med klubben sine vedtekter.

  • har økonomisk kontroll internt.

  • sin rekneskap vert revidert.

  • at årsrekneskapen og kvartalsrapportar gjer eit rettvisande bilete av drifta til klubben.


Meir informasjon på NIF sine sider:

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page