top of page

Klubbhandboka

Styrets funksjon og samansetning

Styret er satt saman slik:

 • Leiar, vert vald for 2 år

 • Nestleiar, vert vald for 2 år

 • Økonomiansvarleg, vert vald for 2 år

 • Styremedlem 1, vert vald for 2 år

 • Ungdomskontakt, vert vald for 2 år

 • 1. Varamedlem, vert vald for 2 år

 • 2. Varamedlem, vert vald for 2 år


FSK blir leidd og forplikta av styret, som representerer FSK utetter. Styret er det høgaste styringsorganet i FSK mellom årsmøta.


Styret skal halde møte når leiaren bestemmer det eller minst to av styremedlemmene krev det.

 

Styret skal blant anna (jmf. §20 i vedtektene):

 1. setje i verk regelverk og vedtak som kjem ifrå årsmøtet og overordna organisasjonsledd.

 2. sjå til at midlane til FSK blir brukte og forvalta på ein varsam måte i samsvar med dei vedtaka som er gjorde på årsmøtet eller i overordna organisasjonsledd, og sørgje for at FSK har ei tilfredsstillande organisering av rekneskaps- og budsjettfunksjonen og ei forsvarleg økonomistyring.

 3. nemne opp komitear/utval og utarbeide mandat/instruks for desse.

 4. nemne opp ein ansvarleg for politiattestordninga og ein ansvarleg for barneidretten.

 5. nemne opp representantar til årsmøte/ting i overordna organisasjonsledd dersom årsmøtet ikkje har valt representantar.

 6. rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsette av Idrettsstyret.

 

Styret har og ansvar for oppdatering og revisjon av klubbhandboka, samt syte for at denne er kjend for klubben sine styrande organ og medlemmer.

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page